ภารกิจกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1.งานบริการแพทย์แผนไทยผู้ป่วยนอก

2. งานบริการแพทย์แผนไทยผู้ป่วยใน

thTH