ภารกิจกลุ่มงานทันตกรรม

1. งานบริการทันตกรรมผู้ป่วยนอก(OPD) ในเวลาราชการ ให้บริการขูดหินปูน เกลารากฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด(เคสไม่ยาก) ฟันปลอมชนิดถอดได้อย่างง่าย

2. งานบริการทันตกรรมผู้ป่วยนอก (OPD) นอกเวลาราชการ ให้บริการขูดหินปูน เกลารากฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด(เคสไม่ยาก) ฟันปลอมแบบง่าย

3. งานส่งเสริมป้องกัน ตรวจช่องปากและให้คำแนะนำการดูแสุขภาวช่องปากในกลุ่มผู้ป่วย ดังนี้

thTH