ภารกิจกลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

1. งานเวชระเบียน

2. งาน เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์

3. งานระบบรายงาน

4. งานประกันสุขภาพ

5. งานคอมพิวเตอร์ ดูแล ปรับปรุงระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล

thTH