ภารกิจกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์รับหน้าที่รับผิดชอบงานบริการเจาะเลือด และเก็บสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์โรคจากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และใช้ประกอบการวินิจฉัย การรักษา ติดตามผลกรักษา ของผู้ป่วยแก่แพทย์อย่างถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ และทันต่อการรักษาของแพทย์  โดยมีการให้บริการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการด้าน

ทำการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกแก่ผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์ได้แก่ FBS, Glucose (POCT), Creatinine, BUN, Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL, Uric acid, ALT, AST, ALP, Electrolyte, Troponin T, HbA1C, Microbilirubin (MB)

ทำการตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกแก่ผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์ ได้แก่ Anti-HIV, HBs Ag, RPR, Dengue NS1Ag

ทำการตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาคลินิกแก่ผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์ ได้แก่ CBC, DCIP test, 20WBCT, Hct %, Blood smear, Blood group

ทำการตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาคลินิกแก่ผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์ ได้แก่ Urine analysis, Urine examination, UPT, Urine methamphetamine, Urine Microalbumin

Sputum AFB, Gram stain, KOH

เตรียมอุปกรณ์สำหรับตรวจ Antigen test kit (COVID-19 Screening test) เตรียมอุปกรณ์สำหรับ Swab เพื่อตรวจ RT-PCR

ซึ่งให้บริการโดยนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ ความชำนาญ พร้อมด้วยเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย มีคุณภาพ และมาตรฐานสูง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเกาะพีพี มีระบบควบคุมคุณภาพทั้งภายใน ( Internal Quality Control ) และการควบคุมคุณภาพภายนอกองค์กร ( External Quality Control ) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ อีกทั้งได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 สำหรับห้องปฏิบัติทางการแพทย์โดยสภาเทคนิคการแพทย์

รายละเอียดการให้บริการ

thTH