กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

1.งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

2.งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน

3. งานคุ้มครองผู้บริโภค

  – สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

 – สถานที่ผลิตอาหาร

 – อาหารปลอดภัย

 – ร้านยา

 – คลินิกเวชกรรม

 – ร้านชำ

 – ร้านจำหน่ายกัญชาสมุนไพรควบคุม

thTH