ภารกิจกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

1.งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

2.งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน

3. งานคุ้มครองผู้บริโภค

thTH