• เปิดทำการ 24 ชั่วโมง
  • ให้บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
  • จังหวัดกระบี่ 81210
  • 25/1 หมู่ 7 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่

ประวัติโรงพยาบาล

Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลเกาะพีพี

สภาพแวดล้อมองค์กร โรงพยาบาลเกาะพีพีเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก(ปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ) ขนาด 10 เตียง ให้บริการแบบ One stop Service และแบบบูรณาการ ทั้งการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค และการฟื้นฟู ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
รับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากล
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงพยาบาลคุณภาพ เป็นเลิศด้านสาธาณสุขทางทะเล ผู้รับบริการประทับใจ

พันธกิจ (Mission)
1. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม ต่อเนื่อง ผสมผสาน ชุมชนมีส่วนร่วม
2. พัฒนาคุณภาพด้านสาธารณสุขทางทะเล โดยเชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐและเอกชน
3. จัดการระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาและบริการทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณภาพ

ความสามารถเฉพาะขององค์กร(Core Competency)

ความสามารถเฉพาะขององค์กร(Core Competency)

ค่านิยม (Values)

Mastery
คือ เป็นนายตนเอง

Originality
คือ เร่งสร้างสิ่งใหม่

People centered approach
คือ ใส่ใจประชาชน

Humility
คิอ ถ่อมตนอ่อนน้อม

thTH