• เปิดทำการ 24 ชั่วโมง
  • ให้บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
  • จังหวัดกระบี่ 81210
  • 25/1 หมู่ 7 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่

ITA 2564 (EB05-EB017)

บทคัดย่อ :
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

     5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. ถึง ธ.ค. ดังนี้

                ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลด

                ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลด

                ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1vJyIrp2XNUdNqOxuLCgNXJKAve2ZZrqV/view?usp=sharing

          5.2.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค. ถึง มี.ค. ดังนี้

               ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1av8JscR2o2arw35KZEOyJztaXV1KuKG4/view?usp=sharing

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1YoEZaN9dlbNQuf_bDERN_WLy8LjdvWid/view?usp=sharing

ดาวน์โหลด   https://drive.google.com/file/d/1Tdckx_gN9tU_UlZaLLvBS_eo9Q7R0Ejp/view?usp=sharing

          5.2.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย. ดังนี้

               ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564 -มิถุนายน 2564

 ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/file/d/14lfLkxeBueIcDuXRiqx_9Rkaa5GkFLNj/view?usp=sharing

 ดาวน์โหลด   https://drive.google.com/file/d/1fulR06XWHAtt_BHyHcXl5PLV4XQoSnHR/view?usp=sharing

 ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1C9QJEzN0QEl1ywOJn4CI4nxXmBGl4Jtt/view?usp=sharing

           5.2.3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค. ถึง ก.ย. ดังนี้

               ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564

ดาวน์โหลด   https://drive.google.com/file/d/1T25H0VDHrzewCTyOcxV45htTvdnoSDun/view?usp=sharing

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1Oa54xqgRjno7amsyWk0Zagi71Jsxwag6/view?usp=sharing
    5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1ExHoG_gfZnE9zXTHxgkrOD6F0n9wZV8l/view?usp=sharing

     6.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1Zzn_XsreYv8kAFL1GhG8KQuYaHhW39ba/view?usp=sharing

     6.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

7.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1fqRafD2OvlkfJn5nS9L_WVw8EvR_8C7v/view?usp=sharing

     7.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/file/d/15Bcx_6f0iiaAO2q9M6Nqp2HxWx-OQJ37/view?usp=sharing

     7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำ

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1d_-uocfUNp4AxT4MuSRMjoI7ze4Oasc2/view?usp=sharing

     7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1SJ8iiRrWEFxisuBFixyOAiiQ4fLzQaQY/view?usp=sharing

     7.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1AAgOEHN0TtqSYUmmjzoxLiUxYuQ9xVOH/view?usp=sharing

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1S1BHL5wqAysQ32hyhQxsjNDsC4nnuePK/view?usp=sharing

     8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1ETRfFIL2lUIrUbxWzNWhXKlrzw8eBkhP/view?usp=sharing

     8.3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1f7D_SNv4FzR6YtOIO_48Vbh9BHRjOlee/view?usp=sharing

          8.3.1 ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ – รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 – กันยายน 2564)

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1YIE8pGWl1kw7PAxyKYfnOPKnwQvN93jX/view?usp=sharing

9.1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

          9.1.2 โครงการ

     9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

     9.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรม

     9.4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

     9.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

     9.6 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

10.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/10B2L6U2uAfegKylKgIyWlIoQH0jhCKVl/view?usp=sharing

     10.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1Hbhp0rjlIZpJaEjkL9S-tr2eSP-hkg2i/view?usp=sharing

     10.3 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน จำนวน 1 ชุด (รอบ 6เดือน และรอบ 12เดือน)

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/122ZS1dEtEDshI4u72dkZN4qP3NIyM0Eh/view?usp=sharing

     10.4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ตผ่านระบบไปรษณีย์ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/12_NE4vqO1esCJpLZKgETSxIcrq7B5vLE/view?usp=sharing

     10.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1OiqjhHxJTsTDngdIpmS9QCqDZCo1zrY-/view?usp=sharing

11.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1cWbRpBxLrc0GglFquM7U8ngdxTfkEMoN/view?usp=sharing

     11.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/13iAqwEvyXcl4z3dSWgOFny1ZC6Vmt6hp/view?usp=sharing

     11.3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1S5M8y51h5IoNyQHS3eF5Gt8ccMXkDcz-/view?usp=sharing

     11.4 กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบ) หรือมีเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/file/d/185raKfSqp6L2ib1ffXxvPRnMn9NBa9eL/view?usp=sharing

     11.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1BBVoOJ6-wCvl_N6rkP5GAhH14uyzZOSf/view?usp=sharing

12.1 หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

          12.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          12.1.2 โครงการ / กิจกรรม

     12.2 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วม วางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

     12.3 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วม ในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

     12.4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

     12.5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

     12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     12.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)

 13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1h7X0tmB91s1QX1WQOORY7zXRjZVc3JcD/view?usp=sharing
     13.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็น ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1QuHeqT46BtL5AxafBGMC-qK5NUnJUHsS/view?usp=sharing

     13.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1M_a-99Bvk6_EqgyOlpnREilfMQKJcwBY/view?usp=sharing

     13.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1LwWJhFWL0Glh-MDxiSWvYEySibcHeDRs/view?usp=sharing

     13.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1o76RDoIp2W3x6WkQ-w7-yczSkJjWfvPi/view?usp=sharing

      14.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1nLwWltbdgwLCcjT6OirZjTl-Nnin6_3I/view?usp=sharing
     14.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1ijQyn5UldKFYMjGdtNji74HrFTUwhdVy/view?usp=sharing
     14.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไก การกำกับติดตาม

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1QUtYS6T3XWqZ9WKCow82slyC4uJt4npv/view?usp=sharing
     14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1XH-2Jmtd2_fUbzZ0Ml_hwVXu3jIHUlWb/view?usp=sharing
     14.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1zpN5uRQNQrb-vo8whVgBaDB1oqlcdf_D/view?usp=sharing

15.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1LAwnRgDp3H-6eKae8sSQAXbnTaeJkWVN/view?usp=sharing

     15.2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายใน สถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1B_eCUgIA55F9OyoM5Q07g55FwdBg-UJ8/view?usp=sharing

     15.3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ

 ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1O_QZHLK0vATqw0ffYQVFVNEv7fjZBd5V/view?usp=sharing

     15.4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ 

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/11IPZLurGUsYUtjFGEEGohdrOm1rOhZIu/view?usp=sharing

     15.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1r6ClKDGIHT1u1njWCa6Lqm0OguiUmP6X/view?usp=sharing

16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/18uXHLnW_l_o3s-PCZbwugWauu3PXp–k/view?usp=sharing

     16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

 ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1oZGVZeMt6d1EtftWCi37DQGmSAspBx4d/view?usp=sharing

     16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/18baalttB-h-i_72OrDVMyHARmR26vnlV/view?usp=sharing

     16.4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1I4F8KOZEoofd2N_Pk-6KoIHaIYoBef–/view?usp=sharing

     16.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1ncD3rEFEJo5yolewj0Lpt5EoQ_tuV7Jr/view?usp=sharing

17.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนาม ในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1ib0Eo6tuLxJUAcTGVB32MO0tQGUJBSfG/view?usp=sharing
     17.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1A_dbcz20qprXpewQ5toacjriwOBweS8P/view?usp=sharing

     17.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1xRIZULzeLH1lTJiFsd98JD9n7pD3YZ2N/view?usp=sharing

     17.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1d899At6i57JPgsPqzesJ3nYaL2Ir-s6_/view?usp=sharing

thTH