• เปิดทำการ 24 ชั่วโมง
  • ให้บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
  • จังหวัดกระบี่ 81210
  • 25/1 หมู่ 7 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่

ทำเนียบบุคลากร

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

พญ.ดวงพร เภาทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพีพี
หน้าที่หลัก : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายชัยสิทธิ์ ผกามาศ
ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการ
หน้าที่หลัก : PROFESSIONAL PHARMACIST
นางชนิดา อินทรทัศน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : PUBLIC HEALTH TECHUICAL OFFICER, PROFESSIONAL LEVEL
นางสาววนัชพร ยศสุวรรณ์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : REGISTERED NURSE, PRACTITIONER LEVEL
นางสาววิจิตรา หยดย้อย
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : REGISTERED NURSE, PRACTITIONER LEVEL
นางสาวสาวิตรี ชูเดชา
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : REGISTERED NURSE, PRACTITIONER LEVEL
นางสาวขนิษฐา บุตรหมัน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : PHARMACY TECHNICIAN, EXPERIENCED
นางสาวพรรณสุดา สุเหร็น
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก : PHARMACY TECHNICIAN, OPERATIONAL
นางอัจฉราพรรณ คามบุตร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : MEDICAL STATISTICAL OFFICER
นางสาวเกตุวลี บุญสบ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่หลัก : SERVICE PERSONNEL
นางสาวอังศุมา ดินแดง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก : GENERAL SERVICE OFFICER
นางสาวภัทรานิษฐ์ ผกามาศ
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : MEDICAL TECHNOLOGIST
นางสาวสุดารัตน์ ดำมี
ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทย
หน้าที่หลัก : THAI TRADITIONAL MEDICINE
นางสาวนิภาพร คิดรอบ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่หลัก : SERVICE PERSONNEL
นางสาวลภัสรดา สุนทร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : FINANCE AND ACCOUNTING OFFICER
นางสาวกรวิกา ผ่องสุวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : FINANCE AND ACCOUNTING TECHNICAL OFFICER
นางสาววีรนุช ทรัพย์บัว
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หน้าที่หลัก : SUPPLY ANALYST
นางสาวอารยา คำนึงการ
ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : PHARMACIST, PRACTITIONER LEVEL
นางสาวอิริยาพร ผิวดำ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุข
หน้าที่หลัก : PUBLIC HEALTH OFFICER
นางสาวลินดา ขนานใต้
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : REGISTERED NURSE
นางสาวสุดารัตน์ ขนานใต้
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : REGISTERED NURSE, PRACTITIONER LEVEL
นายกนกพล คงเรือง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก : COMPUTER TECHNICAL OFFICE
นางสาวศิรินทรา เหมือนหนู
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : REGISTERED NURSE, PRACTITIONER LEVEL
นางสาวรัชนี อิตตกี
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
หน้าที่หลัก : MEDICAL TECHNOLOGIST
นางสาวปิยะวรรณ นวลล่อง
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก : REGISTER NURSE
นางสาวนุชรี ศรีสุขใส
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก : REGISTER NURSE
พญ.เกวลิน ลีลาสุธานนท์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : Medical Physician
นายนพดล สาโรจน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)
หน้าที่หลัก : Dental Public Health
นางสาวประภาสิริ ครองบุญ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่หลัก : Service Personnel
นางสาวนวลจันทร์ หาญกล้า
ตำแหน่ง : กำลังศึกษาต่อ
thTH