• เปิดทำการ 24 ชั่วโมง
  • ให้บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
  • จังหวัดกระบี่ 81210
  • 25/1 หมู่ 7 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่

ทำเนียบบุคลากร

พญ.ดวงพร เภาทอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพีพี

กลุ่มงานการแพทย์

พญ.ดวงพร เภาทอง
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์
พญ.นินัศรีน นิลหกุล
นายแพทย์ปฏิบัติการ
พญ.ธัญพิชชา รัตนศิริวงศ์วุฒิ
นายแพทย์ปฏิบัติการ

กลุ่มงานพยาบาล

นางสาวนุชรี ศรีสุขใส
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
นางสาวปิยะวรรณ นวลล่อง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นางสาววนัชพร ยศสุวรรณ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นางสาวสุวารี ทองรักษ์
พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นางสาวกษมาภรณ์ เนาวพันธ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก
นางสาวศุภรัตน์ เพ็งรักษ์
พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
นางสาวนันทิตา คงยืน
พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
นางสาวสาวิตรี อินทร์พรหม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยใน
นางสาวสุดารัตน์ ขนานใต้
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กลุ่มงานผู้ป่วยใน
นางสาววิจิตรา หยดย้อย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กลุ่มงานผู้ป่วยใน
นางสาวลินดา ขนานใต้
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานด้านบริการและปฐมภูมิและองค์รวม
นางสาวฟัตมา บุตรหลำ
พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงานด้านบริการและปฐมภูมิและองค์รวม
นางสาวอิริยาพร ผิวดำ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
กลุ่มงานด้านบริการและปฐมภูมิและองค์รวม
นางสาวนวลจันทร์ หาญกล้า
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
กลุ่มงานด้านบริการและปฐมภูมิและองค์รวม
นางสาวชไมพร ทูมอย
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานด้านบริการและปฐมภูมิและองค์รวม

กลุ่มงานเภสัชกรรม

นายชัยสิทธิ์ ผกามาศ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรและคุ้มครองผู้บริโภค
นางสาวอารยา คำนึงการ
เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา บุตรหมัน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
นางสาวพรรณสุดา สุเหร็น
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นางสาวรัชนี อิตตกี
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
นางสาวจิรัศยา ศรีสระ
นักเทคนิคการแพทย์
นางสาวพนิตา ชูเชิด
นักเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

นางสาวกิติยา คชสวัสดิ์
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
นางสาวสุดารัตน์ ดำมี
แพทย์แผนไทย

กลุ่มงานทันตกรรม

นางสาวพาสิมา ประดู่
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
นางสาวยุพารัตน์ หอหิ้น
นักวิชาการสาธารณสุข
(ทันตสาธารณสุข)
นางสาวจันทกานต์ เกาะน้อย
พนักงาน(ผู้ช่วยทันตแพทย์)

กลุ่มงานประกันยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

นางอัจฉราพรรณ คามบุตร
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
นายกนกพล คงเรือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวพิชญ์สินี งานแข็ง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางชนิดา อินทรทัศน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายสิรภพ ดรุมาศ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวกรวิกา ผ่องสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวลภัสรดา สุนทร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววีรนุช ทรัพย์บัว
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวอังศุมา ดินแดง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมธุริน คงคาลิหมีน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนิภาพร คิดรอบ
พนักงานบริการ
นางสาวเกตุวลี บุญสบ
พนักงานบริการ
นางสาวประภาสิริ ครองบุญ
พนักงานบริการ
thTH