• เปิดทำการ 24 ชั่วโมง
  • ให้บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
  • จังหวัดกระบี่ 81210
  • 25/1 หมู่ 7 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่

ทำเนียบบุคลากร

พญ.ดวงพร เภาทอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพีพี

ฝ่ายพยาบาล

นางสาวนุชรี ศรีสุขใส
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นางสาวปิยะวรรณ นวลล่อง+
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวชไมพร ทูมอย
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวสุดารัตน์ ขนานใต้
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวสุวารี ทองรักษ์
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวกษมาภรณ์ เนาวพันธ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวลินดา ขนานใต้
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาววนัชพร ยศสุวรรณ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวกิติยา คชสวัสดิ์
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
นางสาวนวลจันทร์ หาญกล้า
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาววิจิตรา หยดย้อย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวสาวิตรี อินทร์พรหม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวอิริยาพร ผิวดำ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวสุดารัตน์ ดำมี
แพทย์แผนไทย
นางสาวฟัตมา บุตรหลำ
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวศุภรัตน์ เพ็งรักษ์
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวนันทิตา คงยืน
พยาบาลวิชาชีพ

ฝ่ายการแพทย์

พญ.ดวงพร เภาทอง
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
พญ.นินัศรีน นิลหกุล
นายแพทย์ปฏิบัติการ
พญ.ธัญพิชชา รัตนศิริวงศ์วุฒิ
นายแพทย์ปฏิบัติการ

ฝ่ายทันตกรรม

นางสาวพาสิมา ประดู่
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวจันทกานต์ เกาะน้อย
พนักงาน(ผู้ช่วยทันตแพทย์)
นางสาวยุพารัตน์ หอหิ้น
นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)

ฝ่ายเทคนิคการแพทย์

นางสาวจิรัศยา ศรีสระ
นักเทคนิคการแพทย์
นางสาวรัชนี อิตตกี
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหาร

นางชนิดา อินทรทัศน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวอังศุมา ดินแดง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกรวิกา ผ่องสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววีรนุช ทรัพย์บัว
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวนิภาพร คิดรอบ
พนักงานบริการ
นางสาวลภัสรดา สุนทร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวเกตุวลี บุญสบ
พนักงานบริการ
นายสิรภพ ดรุมาศ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวประภาสิริ ครองบุญ
พนักงานบริการ
นางสาวมธุริน คงคาลิหมีน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ฝ่ายเภสัชกรรม

นายชัยสิทธิ์ ผกามาศ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวอารยา คำนึงการ
เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา บุตรหมัน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
นางสาวพรรณสุดา สุเหร็น
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ฝ่ายเวชระเบียน

นางอัจฉราพรรณ คามบุตร
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
นายกนกพล คงเรือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวพิชญ์สินี งานแข็ง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
thTH