• เปิดทำการ 24 ชั่วโมง
  • ให้บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
  • จังหวัดกระบี่ 81210
  • 25/1 หมู่ 7 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่

MOIT 2

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน moit 2 (1.1)
 

1.2 นโยบายของผู้บริหาร MOIT 2 (1.2)

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน moit 2 (1.3)

1.4หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง MOIT 2 (1.4)

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน MOIT 2 (1.5)

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT 2 (16)

1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย(1)ที่อยู่หน่วยงาน (2)หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3)หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานและ(5)แผนที่ตั้งหน่วยงาน(ต้องมีครบทั้ง 5รายการ) moit 2 (1.7)


1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ ตามภารกิจของหน่วยงาน moit 2 (1.8)

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

3.1 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562moit 2 (3)

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

4.1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564moit 2 (4)

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

5.1 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564moit 2 (5)

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

6.1 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขmoit 2 (6)

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

7.1 ยุทธศาสตร์ฯแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯแผนการปฎิรูปประเทศฯแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศ  moit 2 (7)

8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

8.1 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

9.1 แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน ทุกแผน) MOIT 2 (9)

10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

10.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9) MOIT 2 (10)

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

11.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน moit 2 (11)

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

12.1 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ moit 2 (12)

13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

13.1 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ moit 2 (13)

14.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14.1 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ moit 2 (14)

14.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14.1 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชบ

15.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)(เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

15.1 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)(เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

16.รายงานผลการดำเนินกรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

16.1 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏฺิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน )

17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

17.1 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียกการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางของหน่วยงาน 

18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกรทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

thTH